Reklamné podmienky

Prihlásením sa k odberu newsletterov vyjadrujete svoj súhlas so zasielaním marketingových ponúk prevádzkovateľa: Mladý podnikavec, o. z., IČO: 42388651, DIČ: 2120740556 so sídlom: Vysokoškolákov 1760/13, 010 08  Žilina  (ďalej len „prevádzkovateľ“). Právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Čas platnosti súhlasu uplynie po 5 rokoch odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo tovaru. Osobné údaje budú poskytované príjemcom, ktorými sa rozumejú  kuriérske spoločnosti, ako aj Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a iné subjekty osobitných predpisov.

Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude prevádzkovateľ vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk bude využívať súbory cookies a nástroj google analytics.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov občianskemu združeniu nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie každej oprávnenej  žiadosti dotknutej osoby v rozsahu, v akom to bude technicky možné.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy info@mladypodnikavec.sk

Kontakty

Organizátorom denného tábora je
Mladý podnikavec, o.z.
www.mladypodnikavec.sk

Sídlo OZ
Vysokoškolákov 1760/13, 010 08  Žilina

IČO: 42388651
DIČ: 2120740556
Email: info@mladypodnikavec.sk
info@tabortalentov.sk
Tel.: +421 948 704 415

 © 2021 Mladý podnikavec